همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم- هتل ها و مراکز اقامتی
هتل ها و مراکز اقامتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی پیشگیری دانش مدار از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم:
http://journals.khuisf.ac.ir/pishgiri/find.php?item=1.87.26.fa
برگشت به اصل مطلب